See PRO editionSee PRO edition

See other templatesSee other templates

Our Mission

It is our mission as a cultural organization to preserve, promote and manage our cultural music with a national identity in the true Boeremusic idiom and to develop dynamically, in order to keep up with changing times and to modernise without jeopardising the historic flavour or basis thereof.

Slide 2 foto-14 Slide 3 11722276_1039726216039632_4919201262238799149_o Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Ons Missie

Ons missie is om as kultuurorganisasie ons volkseie kultuurmusiek in die Boeremusiek-idioom te bewaar, te bevorder, te bestuur en dinamies te laat groei en ontwikkel om saam met veranderende tye te moderniseer sonder om afbreuk te doen aan die historiese inslag of basis daarvan.

HomeSluit Aan

Sluit aan

Baie dankie vir jou belangstelling in die Boeremusiekgilde. Maak gerus gebruik van die elektroniese aansoekvorm indien jy graag by die Gilde wil aansluit of skryf aan ons by die adres onder aan hierdie bladsy. Sodra ons jou aansoek via ons webwerf ontvang het en dit deur die betrokke dagbestuur goedgekeur is, sal ons jou meedeel wat die ledegeld bedra en relings tref vir betaling.

Aangesien Streekbesture alle aansoeke om lidmaatskap van 'n tak in hulle streek moet goedkeur, moet u asseblief die aansoekvorm van die betrokke streek voltooi en instuur. Die streke met hul takke is soos volg:

Kliek op die Noord of Suid skakel vir die betrokke streek se aansoekvorm.


AANSLUITINGSVOORWAARDES

  1. Aansoeke is onderhewig aan die goedkeuring deur die dagbestuur van die betrokke streek.
  2. Die Boeremusiekgilde is 'n apolitiese, nie-winsgewende kultuurorganisasie en lede mag dit alleenlik as sodanig beskou en gebruik maak van voordele soos bepaal in die Grondwet en die Gedragskode.
  3. Lede erken dat ledegeld jaarliks vanaf 1 Julie vooruitbetaal moet word en dat gebrek aan betaling beindiging van lidmaatskap mag inhou.
  4. Lede onderneem om Boeremusiek in al sy vorme te onderhou, bewaar en te promoveer.
  5. Lidmaatskapkaarte moet te alle tye getoon word indien lede gebruik wil maak van Gilde aktiwiteite en voordele.
  6. Voorgenome lede bevestig aanvaarding van bogenoemde voorwaardes deur die "Ja" blokkie in die aansoekvorm te merk.
  7. Lidmaatskap is geldig vanaf 1 Julie tot 30 Junie die daaropvolgende jaar.

Navrae

Kontak ons gerus as u enige navrae oor die Boeremusiekgilde van SA het by: 

Boeremusiekgilde van SA
Postnet Suite #279
Private Bag X2020, Isando, 1600
HUB:  Jaap Koen - hub@boeremusiekgilde.org.za
Sekretariaat:  Ronelle Jonker - sekretaresse@boeremusiekgilde.org.za

Boeremusiekgilde - Facebook

Passie vir Boeremusiek

SLUIT AAN

Maak gerus gebruik van die elektroniese aansoekvorm indien jy graag by die Gilde wil aansluit of skryf aan ons as jy meer inligting verlang. Sodra ons jou aansoek via ons webwerf ontvang het en dit deur die Direksie goedgekeur is, sal ons jou meedeel wat die ledegeld bedrag is en reëlings tref vir betaling.

NOORDSTREEK

Die Noordstreek sluit die volgende takke in: Bosveld, Klerksdorp, Leeupoort, Pietersburg, Pretoria, Rustenbrug, Vaaldriehoek, Vrystaat, en Witwatersrand. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

SUIDSTREEK

Die Suidstreek sluit die volgende takke in: Outeniqua, Kaapstad, Port Elizabeth en Oos-Londen. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

KONTAK ONS

Boeremusiekgilde van SA
Postnet Suite #279
Private Bag X2020, Isando, 1600
HUB:  Jaap Koen - hub@boeremusiekgilde.org.za
Sekretariaat:  Ronelle Jonker - sekretaresse@boeremusiekgilde.org.za
Go to top