See PRO editionSee PRO edition

See other templatesSee other templates

Our Mission

It is our mission as a cultural organization to preserve, promote and manage our cultural music with a national identity in the true Boeremusic idiom and to develop dynamically, in order to keep up with changing times and to modernise without jeopardising the historic flavour or basis thereof.

Slide 2 foto-14 Slide 3 11722276_1039726216039632_4919201262238799149_o Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Ons Missie

Ons missie is om as kultuurorganisasie ons volkseie kultuurmusiek in die Boeremusiek-idioom te bewaar, te bevorder, te bestuur en dinamies te laat groei en ontwikkel om saam met veranderende tye te moderniseer sonder om afbreuk te doen aan die historiese inslag of basis daarvan.

HomeMeer oor onsOprigtingsdokument (MOI)

Oprigtingsdokument (MOI)

 Klik hier om die dokument in pdf formaat af te laai


 

OPRIGTINGSDOKUMENT (MOI)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
MAATSKAPPYEWET NO 71 VAN 2008

BOEREMUSIEKGILDE®
VAN
SUID-AFRIKA NPC
REGISTRASIENOMMER 2016/150322/08
[NIE WINSGEWENDE MAATSKAPPY – MET LEDE]VOORWOORD


Hierdie werkdokument is ‘n uittreksel van die Oprigtingsdokument (MOI) in Afrikaans. Dit is saamgestel sonder benadeling van regte.


Lesers word daarop gewys dat daar altyd terugverwys moet word na die oorspronklike dokument en gepaardgaande dele van die Maatskappyewet, soos aangedui.

Jaap Koen
HUB

 

1. MAGTE EN JURISDIKSIE VAN DIE MAATSKAPPY (CLAUSE 2 MOI)


1.1 Die Maatskappy is ‘n regspersoon totdat sy naam van die Maatskappyregister verwyder word.
1.2 Die Maatskappy is ‘n nie-winsgewende Maatskappy – met lede.


2. HOOFDOEL VAN DIE MAATSKAPPY (CLAUSE 5 MOI)


2.1 Die primêre doel waarvoor hierdie Maatskappy daargestel is, is om as ‘n:

NIE-WINSGEWENDE
NIE POLITIESE
KULTUURORGANISASIE

op te tree met die doelwit om Boeremusiek te bewaar, te bevorder, te bestuur en dinamies te laat groei en ontwikkel om saam met veranderende tye te moderniseer, sonder om afbreuk te doen aan die historiese inslag of basis daarvan.

2.2. Die Maatskappy het die volgende oogmerke:
(1) ledewerwing;
(2) verspreiding van Boeremusiek opnames;
(3) organisering en fasilitering van werkwinkels om musikante op te lei en af te rond;
(4) om Boeremusiek aktief te bevorder;
(5) fondswerwing;
(6) Tree op as adviseur vir die media en plate-maatskappye;
(7) Om ‘n bemarkingsproses daar te stel.

3. LIDMAATSKAP (CLAUSE 6 MOI)


3.1 Lidmaatskap sal onderhewig wees aan:

* Goedkeuring van die Direksie soos aanbeveel deur die Takbestuur waar die persoon aansoek gedoen het

* Betaling van voorgeskrewe ledegeld.


3.2 Alle lede sal aan FICA-vereistes voldoen, soos deur die Wet bepaal.

3.3 Lidmaatskap is geldig vir 1 jaar van 1 Julie tot 30 Junie die daaropvolgende jaar.

3.4 Lidmaadskap moet binne 60 dae na 30 Junie hernu word. By versuim van tydige hernuwing sal ‘n lid weer moet aansoek doen.

3.5 Nuwe lede sal ‘n pro rata bedrag betaal, afhangende van datum van aansluiting.

3.6 Lidmaatskap gee ‘n lid die volgende voorregte:
(1) Stemreg
(2) Die voorreg om op komitees te dien
* By die tak waar hy geregistreer is; en
* op nasionale vlak

3.7 Die tak waaraan ‘n lid behoort, sal deur sy fisiese adres bepaal word.

3.8 ‘n Lid moet skriftelik aansoek doen om na ‘n ander tak oorgeplaas te word.

3.9 ‘n Lid mag nie aanspraak maak op eienaarskap van Gilde eiendom nie.

3.10 Geen lidmaatskapfooie is terugbetaalbaar by bedanking nie.

 

4. TIPES LIDMAATSKAP (CLAUSE 6.11 MOI)


Die Maatskappy het twee tipes lede:
(a) Lede met stemreg, en
(b) Lede sonder stemreg.


4.1 Lede sonder stemreg (Clause 6.11.1 MOI)
(a) Lede van wie die ledegeld agterstallig is.

(b) Lede wat skuldig bly aan oortreding van die reëls van die Maatskappy i.t.v. die MOI.

4.2 Lewenslange lede
4.2.1 Lewenslange lidmaatskap word toegestaan:
* Indien so ‘n aansoek deur ‘n Tak aanbeveel en
* deur die Direksie goedgekeur is
* Betaling van ‘n eenmalige bedrag, soos op daardie tydstip deur die Direksie bepaal.
4.2.2 ‘n Sertifikaat sal deur die Direksie aan goedgekeurde lewenslange lede uitgereik word.
4.2.3 ‘n Lewenslange lid en sy/haar metgesel mag gratis toegang tot alle NORMALE funksies van Die Gilde verkry, op voorwaarde dat die metgesel ‘n opbetaalde lid van die Gilde is.
4.2.4 ‘n Lewenslange lid sal stemreg geniet.
4.2.5 Lewenslange lede aan wie gratis lidmaatskap voor 30 Junie 2017 toegestaan is, sal deur die Direksie her-evalueer word.
4.2.6 Die status quo van erelidmaatskap wat voor 30 Junie 2017 toegeken is, bly van krag.

4.3 ‘n Erelid het nie stemreg nie.

5. REGTE EN -VERPLIGTINGE VAN LEDE (CLAUSE 6.12 MOI)


5.1 Die regte en verpligtinge van lede is nie oordraagbaar nie en elke lid sal:
(a) na die beste van sy vermoë die doelwitte en belange van die Maatskappy bevorder en homself aan die voorwaardes van die MOI onderwerp.
(b) Alle reëls van die Maatskappy nakom.

5.2 ‘n Lid het reg van toegang tot amptelike dokumente van die Maatskappy (Clause 24).

5.3 ‘n Lid se reg tot inspeksie en die maak van kopiëe van amptelike dokumente verval ses (6) maande na afloop van die AJV.


6. BEËINDIGING VAN LIDMAATSKAP (CLAUSE 6.13 MOI)


Lidmaatskap word beëindig:
(a) Deur ‘n skriftelike kennisgewing van dertig (30) dae;
(b) Deur afsterwe van die lid;
(c) Die Direksie mag lidmaatskap opskort sou die Direksie van mening wees dat die lid se optrede skadelik is vir die Maatskappy en ander lede.

7. LEDEREGISTER (CLAUSE 6.14 MOI)

Die Maatskappy sal ‘n lederegister byhou soos deur die Maatskappyewet vereis.

8. VERGADERINGS (CLAUSE 7 MOI)


8.1 Algemeen

Om goeie bestuur en kontinuïteit te handhaaf, sal alle toepaslike reëls en regulasies soos huidig deur die Boeremusiekgilde toegepas word, deur die nuwe Maatskappy geïnkorporeer word. Alle lede van die Maatskappy is onderhewig hieraan.

(a) Die Direksie mag ‘n vergadering belê soos en wanneer hulle dit nodig ag;
(b) ‘n Algemene Jaarvergadering (AJV) (Clause 9 MOI) moet ten minste een keer per jaar gehou word, binne nege maande na afsluiting van die finansiële jaar.
(c) Kennisgewings van vergaderings sal aan elke stemgeregtigde lid wat so aangedui het, gestuur word.
(d) Die onus rus op lede om die Maatskappy skriftelik in kennis te stel van ‘n adres waar kennisgewing bedien kan word. Lede word daarop gewys dat die voorkeurmetode van kommunikasie per epos is.
(e) Die Direksie sal ‘n ledevergadering belê:
* Soos deur die Wet en Oprigtingsdokumente vereis.
* Indien die getal Direkteure minder is as die voorgeskrewe getal.
* Indien ‘n besluit oor ‘n spesifieke aangeleentheid deur lede geneem moet word.
* Wanneer daar ‘n vakature op die Direksie ontstaan
* Wanneer ‘n vergadering deur lede aangevra word

8.2 Kennisgewing van vergaderings
Kennisgewing van vergaderings sal ten minste veertien (14) dae voor datum van die vergadering geskied.
8.3 Vergaderingprosedures
8.3.1 Die Maatskappy is geregtig om elektroniese vergaderings volgens voorskrif te hou. Lede sal die geleentheid gegun word om gelyktydig op verskeie plekke wat vooraf bekendgemaak word, deel te neem aan vergaderings.
8.3.2 ‘n Kworum sal bestaan uit 2% van alle stemgeregtigde lede, soos op die afsnydatum vir kennisgewings.
8.3.3 Indien ‘n kworum (2%) binne 15 minute nie teenwoordig is nie, sal die teenwoordige lede ‘n kworum vorm.
8.3.4 ‘n Proksiehouer moet ‘n stemgeregtigde lid van die Gilde wees.
8.3.5 ‘n Proksie is slegs geldig vir ‘n spesifieke vergadering.
8.3.6 ‘n Proksie mag slegs skriftelik onder die persoonlike hand van ‘n lid uitgereik word, volgens voorskrif.
8.3.7 Indien ‘n saak op die agenda van ‘n vergadering geplaas word, moet ten minste een van die aansoekers teenwoordig wees, vir die saak om bespreek te word.


9. STEMMING (CLAUSE 7 & 13 MOI)


9.1. Stemming sal normaalweg geskied deur die wys van hande.
9.2. Indien daar ‘n versoek vir skriftelike stemming is, sal die voorsitter daaroor besluit.
9.3. In geval van staking van stemme sal die voorsitter die beslissende stem hê.


10. DIREKTEURE (CLAUSE 16 MOI)


10.1 Samestelling en verkiesing
10.1.1 Die Direksie sal te alle tye uit ‘n minimum van 5 en ‘n maksimum van 7 Direkteure bestaan.
10.1.2 Die Direksie sal ‘n Hoof Uitvoerende Beampte (CEO) aanstel, wat ‘n ex officio Direkteur sal wees.
10.1.3 Die Direksie sal twee ex officio Direkteure aanwys (Erepresident en Beskermheer). Die doel van die twee lede is om onafhanklik toesig oor die Direksie te hou en te verseker dat die doelwitte van die Gilde ten alle tye nagestreef word.
10.1.4 Direkteure sal deur lede verkies word.
10.1.5 Voor ‘n verkiesing van Direkteure moet die genomineerde naam tesame met die aanvaardingsbrief van genomineerde aan die Nominasiekomitee voorgelê word, wat ‘n kortlys vir verkiesing sal saamstel.
10.1.6 Nominasie van kandidate moet ten minste sestig (60) dae voor die AJV aan die Nominasiekomitee voorgelê word. Enige lid mag ‘n nominasie volgens voorskrif indien.
10.1.7 Die Maatskappy stel geen addisionele eise vir Direkteure buiten dit wat deur die Wet vereis word nie.
10.1.8 Direkteure sal vir drie (3) jaar op die Direksie dien.
10.1.9 Die Direksie is gemagtig om ‘n persoon tydelik as ‘n Direkteur aan te stel.
10.1.10 Slegs lede mag aangestel word as Direkteure.
10.1.11 Uittredende Direkteure mag vir een (1) addisionele termyn verkies word en is daarna verplig om vir een (1) jaar te rus.

11. NOMINASIEKOMITEE (CLAUSE 17 MOI)


11.1 Die Nominasiekomitee sal bestaan uit die dienende Voorsitter van die Direksie, die HUB (CEO) en ‘n Direkteur soos deur die Direksie aanbeveel, sowel as twee Takbestuurders, een uit die Noordstreek en een uit die Suidstreek.


12. VERGOEDING, DISKWALIFIKASIE EN BELANGE VAN DIREKTEURE (CLAUSE 19 MOI)


12.1. Geen vergoeding sal aan Direkteure betaal word nie.
12.2. Direkteure mag vergoed word vir uitgawes aangegaan in die uitvoering van hulle pligte.
12.3. Direkteure mag deur die Direksie verwyder word:
(a) indien hulle nie meer aan die Direkteursvereistes, soos deur die Wet bepaal, voldoen nie, of
(b) As hy van drie vergaderings agtereenvolgens afwesig is.
12.4. Direkteure sal vooraf hulle belange en betrokkenheid by aksies waarby die Maatskappy betrokke is, moet verklaar.


13. VOORSKRIFTE VIR AANWENDING VAN FONDSE EN BATES (CLAUSE 30 MOI)


Die inkomste en bates van die Maatskappy, op welke wyse ookal verkry, sal slegs aangewend word ter bevordering van die hoofdoel van die Maatskappy.

 

Navrae

Kontak ons gerus as u enige navrae oor die Boeremusiekgilde van SA het by: 

Boeremusiekgilde van SA
Postnet Suite #279
Private Bag X2020, Isando, 1600
HUB:  Jaap Koen - hub@boeremusiekgilde.org.za
Sekretariaat:  Ronelle Jonker - sekretaresse@boeremusiekgilde.org.za

Boeremusiekgilde - Facebook

SLUIT AAN

Maak gerus gebruik van die elektroniese aansoekvorm indien jy graag by die Gilde wil aansluit of skryf aan ons as jy meer inligting verlang. Sodra ons jou aansoek via ons webwerf ontvang het en dit deur die Direksie goedgekeur is, sal ons jou meedeel wat die ledegeld bedrag is en reëlings tref vir betaling.

NOORDSTREEK

Die Noordstreek sluit die volgende takke in: Bosveld, Klerksdorp, Leeupoort, Pietersburg, Pretoria, Rustenbrug, Vaaldriehoek, Vrystaat, en Witwatersrand. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

SUIDSTREEK

Die Suidstreek sluit die volgende takke in: Outeniqua, Kaapstad, Port Elizabeth en Oos-Londen. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

KONTAK ONS

Boeremusiekgilde van SA
Postnet Suite #279
Private Bag X2020, Isando, 1600
HUB:  Jaap Koen - hub@boeremusiekgilde.org.za
Sekretariaat:  Ronelle Jonker - sekretaresse@boeremusiekgilde.org.za
Go to top